Bryom & 
Bertha Ragnarsdottir

Bryom AB ägs och drivs av Bertha Ragnarsdóttir. Målsättningen med företaget är att öka kompetens och kvalitet inom demensområdet. Framförallt att personer med demens/kognitiv sjukdom och deras närstående ska få ett bättre och värdigare liv med ökad välbefinnande.
Bertha kan anlitas för kurser, utbildningar, handledning, inspirationsföreläsningar och rådgivning.

Uppdragen riktar sig mot all personal inom omsorgen, chefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor/ vårdbiträden, biståndshandläggare. Överförmyndare och gode män, tandvårdspersonal. Poliser, präster, bank och butikspersonal,  Arkitekter/lokalplanerare i byggbolag som bygger äldreboende, personal inom färdtjänsten, och alla de som kan tänkas komma i kontakt med personer med demens/kognitiv sjukdom. Fokus är på personcentrerad omvårdnad och salutogent synsätt.

Bertha är fil.mag i social omsorg, med psykoterapeutisk grundubildning. Hon är certifierad coach samt certifierad utbildare i BPSD - kvalitetsregistret. Har deltagit i internationonell värdegrundsutbildning för chefer och ledare.  Bertha  har lång erfarenhet av arbete inom demensvård och omsorg. Flertal år som verksamhetsutvecklare inom inom demensområdet och kurator på Demenscenter i Linköping parallellt med med egen föreläsnings och utbildningsverksamhet.
"Jag kan varmt rekommendera Bertha Ragnarsdóttir som utbildare/föreläsare. Hon utbildade och handledde hela min personal i demenskunskap. Hon lyckades engagera och inspirera personalen och har verkligen satt spår på Birkagården. Bertha gav oss verktyg och metoder för att arbeta på ett bra och genomtänkt sätt. Vårt nuvarande arbetssätt formades under hennes ledning. I dag flera år efter utbildingen fortsätter personalen arbetetet med att driva en bra demensvård och omsorg framåt."
Lars Eklund
Verksamhetschef, Birkagården demensscenter Söderköping