Rapporter
January 18, 2013

Demensarbetslag i hemtjänst

Ge personer med demenssjukdom bättre omvårdnad, större trygget och ökade förutsättningar att bo kvar i hemmet genom "demensarbetslag"

Mer detaljerat finns i den bifogade pdf:en

Sammanfattning

Under åren 2008-2012 har ett projekt pågått inom Linköpings kommun, där syftet är att stimulera tillutveckling av demensarbetslag i hemtjänst hos kommunens äldreomsorgsutförare. Syftet med demensarbetslagen är att ge personer med demenssjukdom bättre omvårdnad, större trygghet och därmed ökade förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet.

Sju arbetslag har startas inom Linköpings kommun där olika utförare inom äldreomsorgen samverkar(Aleris, Attendo Care, Carema och Leanlink Äldreomsorg). Det bestämdes att förkorta namnetdemensarbetslag till DAL. Lagen är nu kända under namnet DAL.

För närvarande får cirka 134 vårdtagare hjälp från de 6 DAL. En projektledare på deltid ansvarar för projektet. Deltagarna i DAL består av sammanlagt ca 39 medarbetare, majoriteten är undersköterskor. Vid starten av projektet hade deltagarna i DAL varierande utbildningsbakgrundinom demensområdet.

Inom ramen för DAL-projektet görs olika insatser för att stödja personalen i det krävande arbete som de utför. Där kan nämnas kontinuerlig handledning och konsultation samt regelbundna utbildningar där olika teman lyfts fram och diskuteras. Viktigt inslag enligt deltagarna är de gemensamma träffarna där de ges möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera arbetssätt . Det anordnas också regelbundna träffar med verksamhetschefer där organisationsfrågor och även erfarenhetsutbyte står högt på listan. Genom dessa träffar fattas även vissa beslut angående DAL. Hinder och möjligheter har uppenbarats. Ett flertal förbättringsområden har hittats. Deltagarnas och deras chefers funderingar och åsikter kring förbättringar kommer att ligga till grund för planeringen inför framtiden.

Under projektets gång har ett antal deltagare (både chefer och omsorgspersonal) bytts ut på grund av olika anledningar. Det har tidvis inneburit ”nystart” för ett par av DAL. Detta har medfört vissa svårigheter för projektledaren att hålla en jämn nivå på utbildningsinsatser och komma vidare medhjälp av handledning, eftersom nya deltagare inte alltid har relevant utbildningsbakgrund eller är bekanta med handledning när de börjar. När det handlar om byte av chefer för Dal har det medfört en nystart i vissa fall, då nya scheman har införts och förutsättningar har ändras för deltagarna. Det tar tid att komma in i DAL:S arbetssätt.

En positiv process har startat under den tid projektet har varit i gång. Både för de deltagare som tillhör Dal och de vårdtagare som får sin hjälp från DAL samt deras närstående. Förändringar tar tid,det talas om tre år eller mer innan förändringar sätter sig.

Samarbetet med olika aktörer inom demensområdet i Linköpings kommun börjar finna former.Numera är det en självklarhet för DAL att lyfta på luren och ta kontakt med det kommunala demensteamet samt söka hjälp från mobila teamet om det känns aktuellt. För att få en så sammanhängande vårdkedja som möjligt för personer med demenssjukdom och deras närstående känns det angeläget att utveckla samarbete med vårdcentraler och biståndshandläggare. Det får bli tyngdpunkten det närmaste året. I december 2012 beslutade kommunen i Linköping att projektet ska bli permanent och ingå i befintlig verksamhet med samma förutsättningar som under projekttiden

Liknande

Rapporter
February 27, 2023

Demensarbetslag i hemtjänst

Ge personer med demenssjukdom bättre omvårdnad, större trygget och ökade förutsättningar att bo kvar i hemmet genom "demensarbetslag"