Rapporter
January 1, 2006

Demensnätverket - En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland

Skapa kompetensutvecklingsnätverk i en stor kommun

Se mer information i den bifogade pdf:en

Syfte

Syftet med projektet var tvåfaldigt:

  • Att skapa en arena för kompetensutveckling via nät-verk inom demensvården och därmed höja deltagarnaskompetensnivå.
  • Att pröva olika metoder för att förankra den nyvunnakunskapen hos nätverksdeltagarnas kollegor.

Bakgrund

Demensvård är ett av de områden där kraven på professionalismhos vårdpersonalen växer i takt med att kunskapen om olikametoder och arbetssätt ökar. Att ÄCÖ valde att satsa på att bildaett nätverk för personal inom demensvården har sin upprinnelse iatt en undersköterska från ett demensboende ringde till ÄCÖ ochbad om hjälp med att komma vidare i sitt arbete. Något senareringde en annan undersköterska från ett helt annat demensboendeoch berättade att på hennes arbetsplats hade personalen kommitlångt med att utforma bra metoder för arbetet med demenssjukaoch nu ville de dela med sig av sin kunskap till andra, men hur?

Efter dessa två telefonsamtal fördes en diskussion om hur ÄCÖskulle kunna hjälpa till med att skapa en mötesplats där personalinom demensvården kunde utveckla sin yrkeskunskap genom attknyta nya kontakter och dela med sig av sina erfarenheter.Tankenpå ett nätverk för personal som arbetar inom demensområdetföddes. I början av februari 2001 anställdes jag på deltid somprojektledare och planeringen startade.

Liknande

Rapporter
February 27, 2023

Demensarbetslag i hemtjänst

Ge personer med demenssjukdom bättre omvårdnad, större trygget och ökade förutsättningar att bo kvar i hemmet genom "demensarbetslag"